Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „O’SZTOZ – OGÓLNOSZKOLNY TEST O ZDROWIU”

„O’SzToZ – Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu” (zwany dalej „Konkursem”) to internetowy konkurs wiedzy o zdrowiu – w tym o podstawach funkcjonowania naszego organizmu –  skierowany do klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży do lat 18 ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest częścią kampanii „Mam supermoc – dbam o zdrowie” realizowanej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowanej ze środków Ministra Zdrowia.  

§1. TEMAT KONKURSU 

Konkurs ma formę  testu dotyczącego  m.in. następujących obszarów:

 1. Promowania postaw prozdrowotnych w zakresie wpływu na choroby nowotworowe – prawidłowy sposób odżywiania, regularna aktywność fizyczna i konieczność utrzymania prawidłowej masy ciała jako czynnika obniżającego ryzyko zachorowania;
 2. Zwiększenia świadomości na temat szkodliwości spożywania cukru w różnych postaciach;
 3. Pokazania szkodliwości palenia tytoniu i konsumpcji alkoholu jako czynników zwiększających  ryzyko zachorowania  na nowotworowy;
 4. Wskazania na szkodliwość promieniowania ultrafioletowego i metody zapobiegania skutkom działania w/w czynnika;
 5. Wiedzy ogólnej o ciele i zdrowiu człowieka.

§2. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

 1. Organizatorem Konkursu jest SPOŁECZNA FUNDACJA ,,LUDZIE DLA LUDZI” z siedzibą w Poznaniu(61-863) przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznychi zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000029422,NIP: 7780147856, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Podwykonawcą odpowiedzialnym za przebieg konkursu jest Republic sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-647) przy ul. Tagore 3/68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254879;
 3. Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Organizator, który zawarł umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, Warszawa, dotyczącą prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych skierowanych do dzieci klas I – VIII szkoły podstawowej, młodzieży do 18. roku życia.
 4. Projekt „Zdrowe Życie” w ramach którego jest organizowany Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy.
 5. Konkurs organizowany pod patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki.

§3. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku od godz. 12:00 do dnia 17 marca 2023 roku do godz. 23:59.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie zwycięzców Konkursu, będzie opublikowane na stronie www.osztoz.pl (zwanej dalej „Serwisem”) w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.).
 8. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).

§4. UCZESTNICY

 1. Test został opracowany dla różnych grup wiekowych uczestników: 
  • Poziom A – uczniowie z klas V-VI
  • Poziom B – uczniowie klas VII-VIII
  • Poziom C – uczniowie szkół ponadpodstawowych  
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być drużyny – klasy V, VI, VII i VIII szkół podstawowych, klasy ze szkół ponadpodstawowych oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu, opisanego w §6 oraz odpowiedzą na pytania opisane w §7 Regulaminu;
 3. Jedna klasa może zgłosić do Konkursu tylko jedną drużynę!
 4. Szkoły stają się uczestnikami konkursu, o ile z danej szkoły zgłoszą się do konkursu przynajmniej trzy klasy. 

§5. ZASADY KONKURSU

 1. Klasy biorące udział w Konkursie wybierają swoich przedstawicieli – stanowiących drużynę (zwaną dalej „Drużyną”). „Drużyna” to minimum 5 uczniów z danej klasy;
 2. Drużyna pod nadzorem nauczyciela przesyła swoje zgłoszenie i odpowiada na pytania  zamieszczone w Serwisie pod adresem www.osztoz.pl;
 3. Każde zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem nauczyciela zgłaszającego klasę – Drużynę (zwanego dalej „Opiekunem drużyny”);
 4. Opiekun drużyny musi uzyskać  zgodę dyrekcji szkoły na zgłoszenie drużyny do konkursu w formie pisemnego oświadczenia, o przedstawienie którego może poprosić Organizator;
 5. Uczniowie tworzący Drużynę muszą mieć zgody rodzica, które pozyskuje i weryfikuje nauczyciel – Opiekun drużyny. Zgody mogą zostać wyrażone poprzez portal Librus lub pisemnie w formie oświadczenia;
 6. Rywalizacja odbywa się między klasami, natomiast szkoły rywalizują z innymi szkołami, o ile do konkursu zostanie zakwalifikowana więcej niż jedna szkoła.

§6. ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Każde zgłoszenie Drużyny do Konkursu wymaga najpierw zarejestrowania i następnie zalogowania się w Serwisie na stronie www.osztoz.pl;
 2. W celu zarejestrowania się trzeba podać następujące dane:  
  • Dane szkoły:
   • Nazwa szkoły;
   • Dokładny adres szkoły; 
   • Mail do sekretariatu szkoły;
   • Nr telefonu do sekretariatu szkoły. 
  • Dane klasy:
   • Podanie określenia klasy –  np. VB, VIIC; 
   • Podanie jednego z trzech poziomów – A) V-VI, B) VII-VII, C) szkoła ponadpodstawowa;
   • Podanie liczby uczniów w klasie.
  • Poświadczenie nauczyciela-opiekuna drużyny: 
   • Podanie imienia i nazwiska nauczyciela; 
   • Podanie maila nauczyciela. 
 3. Logowanie i wypełnienie testu: 
  • Po wypełnieniu zgłoszenia (rejestracji) użytkownik na podanego maila otrzymuje specjalny link aktywacyjny – po kliknięciu w link zostaje przeniesiony na stronę logowania do konkursu;
  • Logowanie odbywa się poprzez podanie adresu mailowego i wybranego przy rejestracji – hasła;
  • Po zalogowaniu program wyświetla po kolei 25 losowo wybranych pytań;
  • Po zakończeniu testu i zapisaniu uczestnicy mają możliwość sprawdzenia poprawności odpowiedzi i czasu rozwiązania.
 4. Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik na podany w Formularzu adres e-mail otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia w Konkursie.
 5. W sytuacji, w której w trakcie trwania Konkursu lub na etapie jego rozstrzygania okaże się, że przyjęte Zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu – zostanie ono zdyskwalifikowane. 

§7. PYTANIA I SPOSÓB UDZIELANIA ODPOWIEDZI

 1. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, wylosowanych przez Serwis z puli pytań przygotowanych przez Organizatora;
 2. 23 pytania – to pytania zamknięte, które umożliwiają wybranie tylko jednej prawidłowej odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać 1pkt. 
 3. 2 pytania – to pytania wielokrotnego wyboru, za każde z nich będzie można uzyskać w sumie maksymalnie 3 pkt. lub stracić 3 punkty;
 4. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru uczestnicy będą musieli wybrać kilka cech opisanego zjawiska czy argumentów popierających postawioną tezę. Każda poprawnie wybrana cecha czy argument to jeden dodatkowy punkt, a każda błędnie wybrana odpowiedź powoduje odjęcie jednego punktu od sumy wszystkich zgromadzonych punktów.
 5. Jeżeli po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania dwóch lub więcej Uczestników uzyska taką sama liczbę  punktów – rozstrzygający okaże się czynnik czasu wykonania testu – najkrótszy czas oznacza zwycięstwo;
 6. Każde pytanie wymaga udzielenia odpowiedzi, nie można przejść do kolejnego pytania bez zaznaczenia odpowiedzi;
 7. Uczestnicy nie mają możliwości powrotu do wcześniejszych pytań i poprawienia odpowiedzi;
 8. Uczestnicy mają możliwość przerwania wykonywania testu, a następnie ponownego zalogowania się, ale nie zatrzymuje to liczenia czasu wykonywania testu.  

§8. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD  

 1. Zwycięzcą w Konkursie będzie Drużyna (klasa), która zgromadzi największą liczbę punktów oraz wykona test w najkrótszym czasie.
 2. Jeśli do Konkursu zakwalifikuje się więcej niż jedna szkoła, zwycięży ta szkoła, w której suma punktów wszystkich klas biorących udział w Konkursie będzie największa, a w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów przez różne szkoły – o zwycięstwie zadecyduje najkrótszy łączny czas wykonania testu w ww. klasach;
 3. Przyznawane są oddzielne nagrody zarówno dla klas, jak i dla szkół. Nagrody – otrzymają zwycięskie klasy (z wybranych trzech poziomów) oraz – jeśli zakwalifikują się do  konkursu – zwycięska szkoła. 
 4. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora i Patrona Projektu „Zdrowe Życie” – Kancelarię Prezydenta RP.
 5. Nagrody w Konkursie mają formę dofinasowania określonych projektów dla uczniów zwycięskich klas i zwycięskiej szkoły.
 6. Szczegóły dotyczące rodzaju nagród, a także formy i miejsca ich wręczenia, zostaną przekazane przez Organizatora w odrębnym komunikacie na stronie Serwisu (www.osztoz.pl).
 7. Przyrzekający nagrody w Konkursie lub Patron Konkursu mogą zdecydować o innym podziale nagród lub przyznaniu nagród dodatkowych.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane wyłącznie Opiekunowie drużyn biorących udział w Konkursie, pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: biuro@osztoz.pl, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu;
 2. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko i adres mailowy Opiekuna drużyny,  nazwę i dokładny adres szkoły z której pochodzi Drużyna, opis Drużyny – poziom nauczania i symbol klasy (np. V C, VI A), indywidulany kod uzyskany przy logowaniu do Konkursu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji;
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10. DANE OSOBOWE

 1. Współadministratorami danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko, miejscowość będąca miejscem pracy, nazwa i adres miejsca pracy (szkoły) Opiekunów drużyny są (i) SPOŁECZNA FUNDACJA ,,LUDZIE DLA LUDZI” z siedzibą w Poznaniu (61-863) przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisana do rejestrustowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opiekizdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000029422, NIP: 7780147856, (ii) Republic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tagore 3/68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254879; dalej zwani zamiennie „Administratorem”;
 2. Dane osobowe, obejmujące adres poczty elektronicznej są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przy podaniu danych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”).
 3. Dane osobowe Opiekunów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu;
 4. Dane osobowe Opiekunów drużyn będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu);
 5. Dane osobowe Opiekunów drużyn mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane osobowe Opiekunów drużyn mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 7. Opiekunowi drużyny przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych;
 8. Opiekunowi drużyny przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 roku poz. 1360, z późn. zm.), zwanej dalej „k.c.”.
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin może ulec zmianie, w szczególności jeżeli będzie to wynikało z okoliczności obiektywnych lub z działania siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej przeprowadzanie Konkursu zgodnie z przewidzianymi zasadami, poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.osztoz.pl.